LTS: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; từ số này, Báo Hà Giang mở chuyên mục “Chương trình hành động của các ứng cử viên – lời hứa và trách nhiệm” lược ghi chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

“Gắn bó với cử tri, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả; tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân”

(Ông Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Đồng
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Xuân Thành, xã Đức Xuân (Bắc Quang).

“…Là một cán bộ xuất thân trong gia đình nông dân, được học tập, rèn luyện, tham gia phục vụ chiến đấu và trưởng thành trong Quân đội. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tiếp tục học tập, phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm công tác. Được Đảng, nhà nước phân công giao nhiệm vụ trên các cương vị, trọng trách trong các cơ quan và địa bàn công tác khác nhau ở tỉnh Hà Giang. Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này tôi cho rằng đây là niềm tự hào và một vinh dự lớn, đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm nặng nề hơn của cá nhân mình trước nhân dân và các bậc cử tri khi được tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với suy nghĩ và tâm huyết nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn “Gắn bó với cử tri, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả; tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân” và quyết tâm thực hiện những nội dung cụ thể:

 Tuyệt đối trung thành với công cuộc đổi mới, với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hà Giang; giữ mối liên hệ mật thiết, tiếp xúc, lắng nghe thấu đáo, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri các dân tộc trong tỉnh để kiến nghị, phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, thực sự là cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh trong việc cụ thể hoá các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, của Đảng bộ tỉnh nói riêng thành các chủ trương, cơ chế, chính sách hợp lòng dân trên các lĩnh vực phát triển KT - XH, QP - AN, đối ngoại, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng động lực của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông; công tác xoá đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phát triển giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh… đồng thời tăng cường công tác giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Tỉnh ủy,  HĐND tỉnh, tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

 Với cương vị là một cán bộ lãnh đạo công tác trong ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh, là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu nhân dân và các biểu hiện mất dân chủ, trì trệ “Nói không đi đôi với làm”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của cá nhân cùng với các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các địa phương, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng HĐND tỉnh là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý trí và hành động; trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoà đồng gần gũi với nhân dân; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và các bậc cử tri…”

Hiến Chương (Thực hiện)

Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc

(Ông Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021)

Đồng
Đồng chí Sèn Chỉn Ly kiểm tra công tác bầu cử tại Xín Mần.

Tôi là đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XV, nhiệm kỳ 2004 – 2011; khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong hơn 10 năm qua, với nhiệm vụ của người đại biểu tôi đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia xây dựng các Nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh sát với tình hình thực tế của đời sống nhân dân…

Thông qua Hiệp thương chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tôi được UBMTTQ tỉnh giới thiệu tái cử và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, huyện Xín Mần, đây là một vinh dự và trách nhiệm lớn đối với cá nhân tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá tới, tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tôi xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của cá nhân, bố trí thời gian hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật như: Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tham gia xây dựng các Nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh sát với tình hình thực tế địa phương; bố trí thời gian tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để báo cáo với cử tri về Nghị quyết của HĐND tỉnh; tuyên truyền, vận động các ngành, các cấp và các cử tri thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra; chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, chú ý lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri phản ảnh kịp thời với Thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết quyền lợi chính đáng của cử tri.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, trên cương vị và nhiệm vụ công tác được tỉnh phân công, bản thân sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh và quyết liệt trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển KT -XH, đảm bảo AN - QP, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thường xuyên đi cơ sở lắng nghe, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo mọi quyền lợi của nhân dân.

Tự bản thân luôn gương mẫu chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền vận động gia đình gương mẫu thực hiện tốt chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, giám sát chặt chẽ các cấp ủy, cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực hiện nghiêm túc pháp luật, chính sách của nhà nước và những vấn đề thuộc lợi ích của nhân dân, nhất là đối với những người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Để hoàn thành được nhiệm vụ, bản thân sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy các quan điểm, chủ trương chỉ đạo sâu sát việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác. Tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị mà mình được phân công phụ trách, kịp thời chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, nhân dân…

Hiến Chương (Thực hiện)

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng

(Ông Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ứng cử viên HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1285879__TK_DA_LAY__Dong_chi_Sung_Minh_Sinh.....__Chuong_.jpg

“… Được Uỷ ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 – 2021), bản thân tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó. Tôi nhận thức được rằng: Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng -  an ninh của địa phương. Là cán bộ công tác tại một ban Đảng Tỉnh ủy, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình để trở thành người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trước hết bản thân tôi thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Đảng về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng tại các tổ chức Đảng và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, trực tiếp tham gia lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, VH - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng tại địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, học sinh và nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của nhân dân. Kịp thời truyền đạt những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Là người con sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá Đồng Văn, tôi luôn mong muốn được cống hiến, đóng góp sức lực của mình cùng đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển…”

Hiến Chương (Thực hiện)

“Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu: Nói đi đôi với làm”

(Ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286494_BI_THU_THANH_UY.jpg

Tôi nhận thức rất rõ việc được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa là danh dự, và quyền lợi. Đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề trước nhân dân. Song tôi coi đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ đối với cá nhân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung chương trình hành động của bản thân đề ra:

...Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII với tư tưởng xuyên suốt là Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Đoàn kết, đổi mới; Năng động, sáng tạo; Dân chủ, kỷ cương - Xây dựng thành phố Hà Giang giàu đẹp, văn minh. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư mở rộng quỹ đất đô thị, tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Dự án chương trình phát triển đô thị loại II (đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang; chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất và xây dựng của tổ chức, cá nhân để đề xuất các biện pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị, quản lý đất đai đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, trang trí đô thị, tạo dựng đô thị có bản sắc riêng, độc đáo. Tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo phát triển giáo dục ở các bậc học, xem đây là khâu then chốt quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Duy trì thường xuyên và trực tiếp chủ trì diễn đàn Chiều thứ sáu nghe dân nói  nhằm phát huy dân chủ, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh từ thực tế cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tiếp thu những ý kiến đề xuất, hiến kế của nhân dân đối với công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền thành phố và các xã, phường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chiều sâu; công khai, minh bạch; nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nói đi đôi với làm. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

                                                                                                         VĂN NGHỊ (Lược ghi)            

Làm hết trách nhiệm với vai trò là người đại biểu

(Ông Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286032__TK_DA_LAY__Vi_Huu_Cau....jpg

“Nếu tôi được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp thu và ghi nhận đầy đủ những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri. Đồng thời đặt trọng trách của mình vào thực hiện một số nội dung như: Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri trước, sau mỗi kỳ họp; dành nhiều thời gian đi thực tế, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đưa tiếng nói của cử tri đến với HĐND tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tập trung thúc đẩy việc hoàn thiện cũng như xây dựng mới các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, giáo dục, y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số.Với cương vị là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện việc nhất thể hóa các chức danh bán chuyên trách cấp thôn, bản, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bộ máy thôn, bản. Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn. Thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo việc chấn chỉnh, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; cùng với các đồng chí Ủy viên BCH huyện xây dựng tối thiểu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trước mắt, trong năm 2016 sẽ xây dựng xã Đạo Đức trở thành xã điển hình mẫu về phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020…”.

An Dương (Lược ghi)

Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động trong những nhiệm kỳ trước để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu

(Ông Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1285880__TK_DA_LAY__a_quy.jpg

“Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, với cương vị là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động trong những nhiệm kỳ trước thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để chuyển tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan hữu quan. Đẩy mạnh triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp giáo dục, công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực đào tạo. Đề xuất các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; triển khai và áp dụng các chuyên khoa kỹ thuật cao trong khám và điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và giảm tải chuyển tuyến Trung ương; khuyến khích phát triển các phòng khám và bệnh viện tư nhân. Triển khai thực hiện xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đổi mới công tác quản lý để nâng cao hiệu quả một số thiết chế văn hóa cơ sở. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn lực ưu tiên cho vùng khó khăn nhằm xóa đói, giảm nghèo. Chú trọng thực hiện chính sách người có công, chính sách dân tộc, các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tư vấn ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu và gắn kết với giải quyết việc làm sau khi đào tạo. Triển khai xây dựng chương trình trọng tâm phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững của tỉnh của vùng du lịch trọng điểm quốc gia theo Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động trong bình đẳng giới, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và phụ nữ các dân tộc thiểu số nói riêng…”.

An Dương (Lược ghi)

Phấn đấu xây dựng Hà Giang thành vùng trọng điểm về du lịch

(Ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch,

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII)

Trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định: Du lịch là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong nền kinh tế chung với cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang bản sắc văn hoá Hà Giang, thân thiện với môi trường; đưa Hà Giang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch của vùng và cả nước. Do đó, ngành Văn hóa TT&DL cũng như cá nhân tôi sẽ giành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để tham mưu cho tỉnh đưa ra các giải pháp đồng bộ, hấp dẫn để khuyến khích, hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở lưu trú cao cấp, hệ thống nhà hàng ăn uống, mua sắm; tích cực ưu tiên cho công tác đào tạo nhân lực du lịch một cách bài bản, chất lượng chuyên môn sâu để trong 5 năm tới du lịch Hà Giang sẽ có nhiều khởi sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành du lịch trong tình hình hiện nay.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, cá nhân tôi xác định, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn, rất nặng nề với cử tri và nhân dân. Nếu được trúng cử tôi xin hứa với các bậc cử tri: Tiếp tục phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đứng đầu ngành Văn hóa TT&DL; với vai trò người đại biểu nhân dân tôi sẽ dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với các cấp, các ngành của tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp. Bản thân tôi cũng sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; gương mẫu vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật…

TIẾN LÂM (Lược ghi)

Nguyện là cầu nối hiệu quả giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước

(Ông Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286862_pHOI.JPG

Tôi rất vinh dự, tự hào được giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bản thân tôi nhận thấy đây vừa là vinh dự, nhưng cũng vừa là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi nguyện: Tích cực học tập, nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các Đề án của HĐND các cấp nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng được nhiệm vụ cấp trên giao và nguyện vọng của cử tri; thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân. Đồng thời, lựa chọn, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giám sát những nội dung bức xức, nổi cộm, chậm triển khai hoặc triển khai đạt hiệu quả thấp, đặc biệt là các Nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Là người con dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở địa phương. Nếu được là người đại diện cho tiếng nói và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và cử tri nói riêng, tôi sẽ thường xuyên quan tâm giám sát việc thực thi chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện trên địa bàn và nguyện đem hết sức mình để làm cầu nối thân thiện, hiệu quả giữa cử tri với các cấp chính quyền, giữa Đảng với nhân dân thông qua các hình thức tiếp xúc cử tri của người đại biểu dân cử… Qua đó, đảm bảo mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đều được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến các cấp chính quyền xem xét giải quyết; đồng thời, thực hiện hiệu quả việc giám sát kết quả giải quyết để trả lời thỏa đáng cho cử tri và nhân dân.

Hoàng Nguyễn (Lược ghi)

Để người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình

(Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh tỉnh Hà Giang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV)

Với vai trò là Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Ngân hàng NN – PTNT Chi nhánh tỉnh Hà Giang. Tôi rất vinh dự được giới thiệu bầu tái cử làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, đây là một vinh dự lớn lao, cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân.

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286495_Ong_Nguyen_Ngoc_Hai__1_.jpg

Là ứng viên ở một tỉnh miền núi - nơi mà điều kiện phát triển KT-XH còn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống của người dân còn thiếu thốn nhiều so với các vùng miền  khác. Trên cơ sở mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, nếu được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xin hứa sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của thường xuyên tiếp xúc với cử tri, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, là “cầu nối” giữa “ý Đảng – lòng dân”, “lòng dân với chính quyền”; thông tin kịp thời nội dung các kỳ họp Quốc hội đến với người dân, tạo sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của người dân đối với các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đặc biệt khó khăn, tôi nhận thức rằng cần có những việc làm thiết thực trong việc nghiên cứu, tham gia vào việc ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hỗ trợ người dân ở vùng đặc biệt khó khăn vươn lên thoát khỏi đói nghèo, có cuộc sống đầy đủ hơn. Cá nhân là cán bộ, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng, tôi xác định cho mình về nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân và của ngành coi mặt trận nông nghiệp nông thôn, nông dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, do đó phải bám sát vào chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh, tập trung chỉ đạo các chi nhánh phục vụ có hiệu quả cao nhất, đúng theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép để người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, đặc biệt là tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn ưu đãi theo các chương trình của Nhà nước; triển khai kịp thời, có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ phục vụ người dân trên địa bàn, góp phần đắc lực cho công cuộc phát triển KT-XH tại địa phương.

VĂN NGHỊ (Lược ghi)

Phấn đấu vì sự bình yên cho xã tắc, Quốc thái – Dân an!

(Thích Đồng Huệ (Thế danh Nguyễn Ngọc Triệu), Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Kinh tế T.Ư Phật giáo, Phó Trưởng ban Trị Sự - Trưởng ban Hoằng pháp – Trưởng ban Tài chính kinh tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Ứng cử viên HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286033__TK_DA_LAY__DSC_6545.jpg

…Rất vinh dự là người đầu tiên thay mặt cho các tôn giáo trong tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Từng tham gia nhiều khóa đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên, được Trung ương Giáo hội đào tạo, nếu vinh dự được cử tri bỏ phiếu bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, Trụ trì chùa Quan Âm hứa: Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng bào; là cầu nối đề đạt ý kiến của cử chi đến cấp ủy, chính quyền tỉnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết các tôn giáo trong tỉnh và từ thiện xã hội; hướng dẫn các tín đồ Phật tử trong tỉnh sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện Hiến chương của Trung ương Phật giáo “Đạo pháp dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”...

Hà Giang là tỉnh cực Bắc dải biên cương, núi non hùng vĩ với bề dầy lịch sử đa sắc tộc văn hóa, nhưng đời sống vật chất còn khó khăn, nên phát huy tinh thần văn hóa có phần hạn chế, trong nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, Trụ trì chùa Quan Âm khẳng định nguyện một lòng chung sức xây dựng, phát triển tỉnh ta ngày một giàu mạnh, đặc biệt phát huy sức mạnh nền văn hóa tâm linh, phục vụ đời sống tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc, giữ gìn bình yên cho xã tắc, Quốc thái – Dân an. Xin nguyện cầu Phật trời gia hộ cho toàn thể nhân dân đồng bào mạnh khỏe, Hà Giang ngày một phát triển, đạt được nhiều thắng lợi về mọi mặt, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh, đời sống ngày một tốt đẹp dạng ngời.

NHẬT LINH (Lược ghi)

Lắng nghe dân nói và nói tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước

(Ông Sền Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“Với cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên gắn bó chặt chẽ với các bậc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đem tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền. Vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tôi xin hứa luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm đưa chính sách, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đặc biệt là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên với 24 chỉ tiêu, 3 chương trình đột phá và 6 chương trình trọng tâm vào điều kiện thực tế của xã, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn để mong đón nhận sự tín nhiệm của cử tri, nguyện phấn đấu suốt đời là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ; luôn lắng nghe dân nói và nói tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước”.

NGUYỄN PHƯƠNG (Lược ghi)

Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người cán bộ, đảng viên

(Ông Hoàng Văn Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, ứng cử viên HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286034__TK_DA_LAY__1anh_Hoang_Van_Xuan_Pho_Bi_thu_xa_Vinh_Hao_MHang.jpg

“Tôi vô cùng vinh dự khi được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên quê hương xã Vĩnh Hảo. Tôi tâm niệm là cán bộ, công chức dù còn nhiều khó khăn nhưng phải tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ được phân công mới đáp lại lòng tin của tổ chức và nhân dân giao phó cho mình. Đó chính là đạo đức, lương tâm của người cán bộ, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Nếu được là người đại diện cho cử tri, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực làm việc, tìm hiểu, cầu thị, rèn luyện tư cách đạo đức, bản thân không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người cán bộ, đảng viên; dành trọn tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Tôi sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt việc tiếp công dân để tham gia giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân, kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững. Tôi tâm niệm, là đại biểu phải luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, đối với những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm cần phải khảo sát, giám sát để kiến nghị và phối hợp giải quyết kịp thời…”.

MỸ HẰNG (Lược ghi)

Sẽ tích cực tham gia thảo luận về những cơ chế chính sách liên quan tới an sinh xã hội, phát triển kinh tế, XĐGN cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Bà Hầu Thị Phương, Phó trưởng Ban KT - XH - HĐND huyện Mèo Vạc, Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1285882__TK_DA_LAY__DSC_1036_Hau_Thi_Phuong__Minh_Khai_..JPG

“Thật vui và tự hào khi lần đầu tiên được các cấp, tổ chức và cử tri tin tưởng, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bản thân tôi luôn tự nhận thức rằng mình phải cố gắng hơn nữa trong học tập, công tác, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Luôn sâu sát, nắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các bậc cử tri thông qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, qua đó phản ánh chính xác, kịp thời các ý kiến đó tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm. Giám sát chặt chẽ các chế độ chính sách hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn, cùng đó là tích cực tham gia thảo luận về những cơ chế chính sách liên quan tới an sinh xã hội, phát triển kinh tế, XĐGN cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một vấn đề khác mà tôi đặc biệt quan tâm nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ đề nghị các ngành chức năng làm rõ nội dung, giải pháp nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm sau khi ra trường của con em đồng bào vùng cao biên giới; vấn đề gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trước yêu cầu hội nhập ngày một sâu, rộng tại kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Minh Khai (Lược ghi)

Lắng nghe đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri

(Bà Vừ Thị Pó Ngọc, PCT UBND xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286833_ngoc___uy_ban.jpg

Được cơ quan và Uỷ ban bầu cử giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 4, huyện Quản Bạ. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng đặt lên vai một trách nhiệm to lớn và quan trọng; nếu được trúng cử vào HĐND tỉnh tôi sẽ quan tâm đến các vấn đề sau: Tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là an ninh biên giới. Quan tâm giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới; các chương trình dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn; các cơ chế chính sách hỗ trợ cho nhân dân; các chủ trương giảm nghèo; các chương trình cây trồng, vật nuôi có năng suất cao… Giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Để giúp nhân dân, người lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên làm giàu và nâng dần mức sống trong cộng đồng dân cư.

Luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm để kiến nghị và phối hợp giải quyết; đảm bảo phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Quan tâm đến việc cải cách hành chính và thủ tục hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy công quyền các cấp vững mạnh, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Quan tâm đến công tác giáo dục, y tế; nhất là việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế để người dân thuận lợi trong khám chữa bệnh. Chú trọng giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân; đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Lê Hải (Thực hiện)

Mong muốn là cầu nối đại diện tiếng nói cho thanh niên nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Ông Chu Văn Quan, Bí thư đoàn xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1286834_Ung_cu_vien_Chu_Van_Quan__Bi_thu_doan.............__V._Quan_.jpg

Tôi rất vinh dự khi được tổ chức, đoàn thể nơi công tác, nhân dân nơi cư trú tin tưởng và giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây chính là cơ hội để tôi đóng góp sức trẻ và nhiệt tâm của mình cho sự phát triển chung của tỉnh.

Là một Bí thư Đoàn thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS), sinh ra và lớn lên ở một xã đặc biệt khó khăn (Thượng Tân, Bắc Mê). Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ thường xuyên giữ liên hệ với các bậc cử tri nơi ứng cử để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, tôi mong muốn là cầu nối đại diện tiếng nói của thanh niên nông thôn vùng đồng bào DTTS thông qua Chương trình hành động của mình sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh quan tâm đến các vấn đề chính sách về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chăm lo đâu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ và mở rộng sản xuất những cây mũi nhọn phù hợp với khí hậu của địa phương; tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng đường giao thông nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Đối với đoàn viên thanh niên người DTTS tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đào tạo nghề giải quyết việc làm, nhất là quan tâm đến đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có nghề nghiệp và việc làm ổn định…

Văn Quân (Lược ghi)

Phát huy khả năng, kinh nghiệm để làm thật tốt vai trò người đại biểu nhân dân

(Bà Nguyễn Thị Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên,

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“Là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở, tôi luôn xác định dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm với mảnh đất quê hương. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi sẽ cố gắng phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia thảo luận, biểu quyết để quyết định các chính sách phát triển KT – XH , đảm bảo QP – AN và các vấn đề quan trọng của địa phương. Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm và tích cực tham gia đóng góp ý kiến khi HĐND tỉnh ban hành chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Với tất cả tâm huyết, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cử tri…”.

NGUYỄN PHƯƠNG (Lược ghi)

Làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân

 (Bà Lù Thị Phương, giáo viên trường Tiểu học xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021)

Là cán bộ trong ngành Giáo dục của huyện Hoàng Su Phì, tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi có dịp được rèn luyện, học hỏi, mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao trình độ mọi mặt, tiếp tục phấn đấu vươn lên, phục vụ nhân dân nhiều hơn. Tôi ý thức rằng, dù trúng cử  hay không, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết  thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Trên cơ sở đó, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, cũng như đề xuất của cử tri đối với các cấp, các ngành về những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực GD&ĐT và các lĩnh vực khác…

TIẾN LÂM (Lược ghi)

Mong muốn được đóng góp sức trẻ xây dựng và đổi mới quê hương

(Ông Nông Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Đông Minh, huyện Yên Minh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

src=http://baohagiang.vn/dataimages/201605/original/images1285884_NONG_VAN_HAI.jpg

“... Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 về đơn vị bầu cử số 3 huyện Yên Minh. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, tri thức, kinh nghiệm trong công tác cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân giao phó, đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Để thực hiện lời hứa đó, tôi sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ với nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri để phản ảnh đầy đủ trung thực và kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để có những chủ trương và biện pháp phù hợp nhằm giải quyết nhanh nhất, có hiệu quả nhất những lợi ích chính đáng của bà con cử tri. Tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, đưa KT – XH ở địa phương phát triển đúng hướng, giúp cho đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, với cương vị là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Minh, tôi sẽ đóng góp ý kiến trong vấn đề giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có những phẩm chất tốt đẹp. Tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên phát triển toàn diện. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc…”

Duy Tuấn (Lược ghi)

Đem trí tuệ, tâm huyết, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu của dân

(Ông Dinh Mí Thào, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Đồng Văn, Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“Tôi rất vinh dự và tự hào được tổ chức và nhân dân nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của dân; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, với trách nhiệm là người đại biểu dân cử, tôi sẽ luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với HĐND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Cá nhân tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đồng Văn tích cực nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế khai thác tiềm năng, đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch - dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn trên vùng Cao nguyên đá. Đề xuất ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như trường học, cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất và hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu giải pháp vận động, khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học bậc THPT nhằm nâng cao dân trí; quan tâm đến chính sách hỗ trợ học sinh nghèo; chính sách cử tuyển, tuyển dụng cán bộ là người địa phương…”.

                                                    HOÀNG NGỌC (Lược ghi)

Điều có lợi cho dân, gắng sức làm bằng được

(Bà ĐẶNG MÙI PHIN, Bí thư Đoàn xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“… Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tôi nguyện: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Thông qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri đến với HĐND tỉnh. Tích cực đề xuất với các cấp, các ngành về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng cho các xã, nhất là những xã còn nhiều khó khăn. Qua đó, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển bền vững. Đặc biệt tham gia ý kiến với HĐND tỉnh, có chính sách an sinh xã hội để thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh… Để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc hết sức, sắp xếp công việc khoa học để gần dân, hiểu dân, vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân phục vụ…”.

THU PHƯƠNG (Lược ghi)

Làm hết khả năng của mình để hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân giao phó

(Ông Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều khó khăn huyện Mèo Vạc, đồng chí Sùng Mí Thề, sinh năm 1968, người dân tộc Mông; từng có khoảng thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc và giờ là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh, nên đồng chí càng hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân địa phương. Đặc biệt là phong tục tập quán, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Khi được giới thiệu ứng cử vào ĐBQH, đồng chí đã có những chia sẻ về cảm nghĩ của mình: “Được sự tín nhiệm của các tổ chức, các cấp và cử tri trong tỉnh giới thiệu ứng cử vào ĐBQH khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021, đơn vị tỉnh Hà Giang; đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân. Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân giao, đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển. Xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là niềm tự hào và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân”.

Trả lời câu hỏi về việc nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí sẽ làm gì? Đồng chí Sùng Mí Thề cho biết: “Quốc hội là cơ quan dân cử cao nhất tham gia giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước, quyền lập hiến và lập pháp; quyết định các chính sách phát triển đất nước. Với cá nhân tôi, nếu được tín nhiệm vào ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tôi xác định, với trách nhiệm và cương vị là người đại biểu của dân, tôi sẽ mang tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri phản ánh lên cấp trên. Tham gia tích cực các kỳ họp Quốc hội, cùng Quốc hội xây dựng các chính sách phát triển đất nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhà để đưa các chính sách đó vào cuộc sống. Đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh và kiến nghị với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các chế độ chính sách để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn như tỉnh Hà Giang. Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra và trở thành diễn đàn lớn nhất để thảo luận và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong đó, ĐBQH chính là cầu nối giữa cử tri, nhân dân, ĐBQH với các Bộ, ngành T.Ư để truyền tải ý kiến cử tri quan tâm đối với Quốc hội. Vì vậy, ƯCV được giới thiệu ứng cử vào ĐBQH cần phát huy trách nhiệm của mình đối với các vấn đề cử tri quan tâm hiện nay”.

                                                                                                             Văn Long (Thực hiện)

Mang trí tuệ, công sức của mình cùng với toàn dân xây dựng  quê hương Hà Giang ngày một giàu mạnh, văn minh

(Bà Lùng Thị Mai, Giáo viên Trường Mầm non xã Bản Díu, huyện Xín Mần, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“Bản thân tôi lấy làm vinh dự khi được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  Xác định đây là vinh dự và trách nhiệm trước cử tri, với cương vị công tác hiện nay; tôi luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, giải đáp và chuyển tải ý kiến của cử tri tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Là giáo viên Mầm non, tôi yêu nghề, mến trẻ; làm việc có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và thực hiện tốt trách nhiệm nhà trường giao. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, tôi sẽ nắm rõ tình hình cụ thể của địa phương, tâm tư nguyện vọng của người dân phản ảnh đến những cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết những bất cập trong cuộc sống. Thông qua đó, nhằm góp phần xây dựng và điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn, thúc đẩy phát triển KT-XH; tuyên truyền rộng rãi để các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa về sự nghiệp giáo dục Mầm non, để tương lai của trẻ phát triển cân đối hài hoà phù hợp với điều kiện xã hội. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn cố gắng nâng cao trình độ của bản thân gắn với nhiệm vụ chính trị - xã hội, nghề nghiệp; tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách như: Người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác.

Cùng với các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân;  nguyện mang trí tuệ, công sức của mình cùng với toàn dân xây dựng quê hương Hà Giang ngày một giàu mạnh, văn minh”.

Nguyễn Hùng (Lược ghi)

Hết mình vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục

(Bà Triệu Thị Khé, Giáo viên Trường Mầm non xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh)

“...Là giáo viên Trường Mầm non xã Tát Ngà (Mèo Vạc), nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với tôi không chỉ là vinh dự mà đó còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để trở thành người đại diện của nhân dân Mèo Vạc nói chung và nhân dân xã Tát Ngà nói riêng; với tư cách là người trực tiếp giảng dạy và trực tiếp tổ chức các phong trào, hoạt động của thanh niên và Công đoàn Trường Mầm non xã Tát Ngà.

Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với người dân để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để thảo luận, đề xuất giải pháp phù hợp trong các kỳ họp HĐND và đặc biệt quan tâm đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non nói riêng và học sinh nói chung; lắng nghe, tiếp thu, chia sẻ những kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên về những chính sách thực hiện các chế độ đối với học sinh và cán bộ, giáo viên; đặc biệt là các nội dung liên quan đến chương trình giáo dục, để từ đó có những đề xuất, giải pháp đảm bảo cho giáo dục huyện Mèo Vạc ngày càng phát triển.

Là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo khó; khi nhận công tác ở địa phương khó khăn, tôi càng thấu hiểu hơn về đời sống kinh tế của người dân; việc tổ chức họp chợ, duy trì sự trao đổi hàng hóa trên địa bàn xã nơi mình công tác và sinh sống là mong muốn thiết thực đối với sự phát triển của nhân dân Tát Ngà nói riêng và của các xã núi đất nói chung. Tôi cố gắng hiện thực hóa ước mơ của người dân để giúp nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con”.

KIM TIẾN (Lược ghi)

.

Contact us

Find us at the office

Humble- Micallef street no. 52, 81559 Jakarta, Indonesia

Give us a ring

Arieal Keswick
+27 450 860 545
Mon - Fri, 9:00-18:00

Reach out