Đơn vị bầu cử số 28 (gồm các xã: Phú Điền, Trà Cổ, Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Lập, Tà Lài, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Thị trấn Tân Phú thuộc huyện Tân Phú)

Ông Trần Đình Chính, Trưởng phòng Công tácHĐND, Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai:

src=http://baodongnai.com.vn/dataimages/201605/original/images1552972_1_TRAN_DINH_CHINH_copy.jpg

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu cho tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động với những nội dung như sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tế tại địa phương, các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham gia cùng với HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo đúng pháp luật, có tính khả thi, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân.

Thứ hai, tích cực tham gia hoạt động giám sát của HĐND và các tổ chức HĐND tỉnh đối với việc thực hiện pháp luật, việc thực hiện nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng giám sát theo kiến nghị, phản ánh của cử tri, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Kết luận giám sát đảm bảo chính xác, khách quan. Kiến nghị giám sát đúng pháp luật và tính khả thi cao. Chú trọng đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Thứ ba, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử thông qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và các hình thức tiếp xúc khác. Chú ý lắng nghe, ghi nhận và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, có báo cáo kiến nghị kịp thời, đầy đủ với HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; đồng thời kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật. Chú trọng theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời của các cơ quan Nhà nước nhằm đảm bảo kịp thời, đáp ứng với mong đợi của cử tri.

Thứ tư, thường xuyên theo dõi tình hình và tham gia cùng với chính quyền địa phương huyện Tân Phú về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng: phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và xây dựng vùng chuyên canh; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai:

src=http://baodongnai.com.vn/dataimages/201605/original/images1552974_2_NGUYEN_TRI_CONG_copy.jpg

Tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động của bản thân với các nội dung sau:

1. Gần dân, hiểu dân, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri: thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời từ đó góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát thực hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri, như: phát triển ngành chăn nuôi bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế, vấn đề từ khâu đầu vào trong chăn nuôi, đặc biệt là vấn đề về con giống, vấn đề thức ăn chăn nuôi, vấn đề bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con chăn nuôi, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các chất kích thích, các chất kháng sinh tồn dư trong chăn nuôi…

2. Tiếp tục thực hiện những vấn đề về công tác chăn nuôi của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh, qua đó tăng cường vận động hội viên, các hợp tác xã, các nhà thương lái cùng nhau chia sẻ những khó khăn của người dân chăn nuôi trong tỉnh. Hiệp hội là cầu nối gắn kết giữa các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và ngoài nước; trong tỉnh nhà nói riêng và trong nước nói chung đến với các chủ trang trại để có sự hợp tác chặt chẽ trong sự phát triển ngành chăn nuôi.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở; thúc đẩy cải cách công tác chăn nuôi và áp dụng các khoa học, công nghệ tiên tiến mới nhất mà bản thân đã học tập được tại nước ngoài đến cho bà con chăn nuôi tại địa phương nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác chăn nuôi, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong cuộc sống cũng như quá trình phát triển ngành chăn nuôi tại địa phương trong tỉnh nhà.

4. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của luật tổ chức HĐND và UBND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

5. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

6. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh. Tích cực thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nhằm thúc đẩy sự tham gia đóng góp xây dựng của mọi người tại địa phương, trong đó có 54 ngàn người theo đạo Công giáo tại huyện Tân Phú.

Ông Dương Hòa Hiệp, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai:

src=http://baodongnai.com.vn/dataimages/201605/original/images1552975_4_DUONG_HOA_HIEP_copy.jpg

Nếu được cô bác cử tri bỏ phiếu cho tôi, tôi xin hứa:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thực tiễn sản xuất, đời sống của nhân dân để có đủ năng lực tham gia ý kiến xây dựng các báo cáo, đề án, chương trình, nghị quyết của HĐND tỉnh đạt chất lượng, đảm bảo các mục tiêu, giải pháp và chính sách trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội  đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hợp lòng dân, nhằm góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển.

2. Gần dân, tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của nhân dân trong mọi hoàn cảnh; đặt mình vào địa vị của từng người dân mà làm tròn trách nhiệm người đại diện, người được ủy quyền của nhân dân. Làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, đảm bảo nhu cầu về việc làm, đời sống và công bằng xã hội đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân ở Đồng Nai, nhất là đối với công nhân lao động, nông dân, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số…

3. Tân Phú, nơi tôi ứng cử là một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai, là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người Hoa và đồng bào có đạo, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Đơn vị bầu cử số 28 của tôi gồm 8 xã và thị trấn Tân Phú, nhiều xã còn gặp khó khăn, vì vậy tôi phải cùng với tổ đại biểu HĐND ở đây tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và phản ánh với HĐND tỉnh chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Thực hiện thật tốt các chính sách theo Chương trình 134 của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi giúp các hộ nghèo ổn định sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

4. Là người đại diện cho lực lượng cựu chiến binh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội chăm lo vận động, tập hợp đoàn kết cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh, cùng nhau phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống đời thường; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền lợi và chăm lo thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh.

Ông Võ Tuấn Dũng, Phó bí thư Huyện ủy Tân Phú:

src=http://baodongnai.com.vn/dataimages/201605/original/images1552976_3_VO_TUAN_DUNG_copy.jpg

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 28, tôi rất lấy làm vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Trong thời gian tới, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực để làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

- Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian đi công tác cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực của đời sống thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các chương trình an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, như: quản lý đất đai, môi trường, giải tỏa bồi thường đất, cải cách thủ tục hành chính, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn bán hàng giả nhất là vật tư nông nghiệp, tệ nạn xã hội, chương trình giảm nghèo. Đây là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, nâng cao phẩm chất, năng lực và chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ông Huỳnh Công Phúc, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai:

src=http://baodongnai.com.vn/dataimages/201605/original/images1552977_5_HUYNH_CONG_PHUC_copy.jpg

Nếu được cô bác cử tri tin tưởng, tín nhiệm bỏ phiếu cho tôi, tôi xin phấn đấu thực hiện một số mục tiêu sau:

- Phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn sản xuất, đời sống của nhân dân để có đủ năng lực tham gia ý kiến xây dựng các chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh với các mục tiêu, giải pháp và chính sách trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội  đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hợp lòng dân.

 Luôn luôn gần dân, tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của nhân dân trong mọi hoàn cảnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhu cầu thiết yếu đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với công nhân lao động, nông dân, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số…

-  Địa bàn Tân Phú, nơi tôi ứng cử là một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai, là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người Hoa và đồng bào có đạo; kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Nhiều xã còn gặp khó khăn, vì vậy tôi phải cùng với tổ đại biểu HĐND ở đây tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và phản ánh với HĐND tỉnh chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Thực hiện thật tốt các chính sách của Chính phủ. Chú trọng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi giúp các hộ nghèo ổn định sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là tham gia xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Để làm tốt công tác cựu chiến binh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội chăm lo vận động, tập hợp đoàn kết cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh, cùng nhau giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua  “Cựu chiến binh gương mẫu” để  giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, từng bước giảm nghèo một cách bền vững. Đồng thời, quan tâm phối hợp thật tốt các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh và các đối tượng chính sách.

.

Contact us

Find us at the office

Humble- Micallef street no. 52, 81559 Jakarta, Indonesia

Give us a ring

Arieal Keswick
+27 450 860 545
Mon - Fri, 9:00-18:00

Reach out