ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00 น.
ภาคเหนือ  


สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดี

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

คุณภาพอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8Hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
เชียงราย 57t ต.เวียง อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 9 14 15 0.42 0 - 11 คุณภาพดีมาก
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 12 23 17 0.35 7 0 12 คุณภาพดีมาก
เชียงใหม่ 35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 16 27 44 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 40 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 12 23 - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 12 คุณภาพดีมาก
ลำปาง 37t ต.พระบาท อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 13 19 14 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 2 13 คุณภาพดีมาก
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 5 11 11 0.31 ไม่มีข้อมูล 0 8 คุณภาพดีมาก
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 4 12 11 - ไม่มีข้อมูล 1 8 คุณภาพดีมาก
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 10 22 10 - ไม่มีข้อมูล 1 11 คุณภาพดีมาก
ลำพูน 68t ต.บ้านกลาง อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 13 25 13 0.33 7 0 13 คุณภาพดีมาก
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 6 11 7 0.00 3 - 6 คุณภาพดีมาก
น่าน 67t ต.ในเวียง อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 16 27 11 0.30 2 1 16 คุณภาพดีมาก
75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 6 13 13 0.54 1 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดีมาก
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 8 17 6 ไม่มีข้อมูล 1 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดีมาก
พะเยา 70t ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 7 15 19 0.44 2 - 14 คุณภาพดีมาก
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 7 15 12 ไม่มีข้อมูล 1 - 9 คุณภาพดีมาก
อุตรดิตถ์ 92t ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 9 21 25 0.30 5 1 18 คุณภาพดีมาก
พิษณุโลก 86t ต.ในเมือง อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 9 21 21 0.12 7 0 15 คุณภาพดีมาก
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 12 25 28 0.76 ไม่มีข้อมูล 1 20 คุณภาพดีมาก
อุทัยธานี o25 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง 2 ก.ย. 2564 13:00 น. 7 - - - - - 7 คุณภาพดีมาก

*หมายเหตุ*
bxx ขึ้นต้นด้วย b สถานีตรวจวัดของ กทม.
xxt ลงท้ายด้วย t สถานีตรวจวัดของ คพ.

Contact us

Find us at the office

Humble- Micallef street no. 52, 81559 Jakarta, Indonesia

Give us a ring

Arieal Keswick
+27 450 860 545
Mon - Fri, 9:00-18:00

Reach out